Zoek direct een gecertificeerd bedrijf

Fertigarant

Fertigarant is een kwaliteitssysteem voor continue mestverwerkers. Deze mestverwerkers zijn door hun bedrijfsvoering en productmanagement in staat om een natuurlijk mestproduct te maken met stabiele, voorspelbare gehaltes. De grondstof hiervoor is varkens- en rundveedrijfmest. De bedrijven produceren een dikke fractie, waarvan de gehaltes fosfaat en stikstof stabiel zijn. Deze continue mestverwerkers mogen op basis van een Fertigarant certificaat bij RVO een ontheffing aanvragen voor de verplichte vrachtbemonstering.

Certified quality label

De onafhankelijk borging van het Fertigarant kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd door de certificerende instantie Kiwa VERIN. Hiertoe geeft Kiwa VERIN opdracht aan onafhankelijk monsternemers om de periodieke monsters te nemen. De deelnemer is niet op de hoogte van de planning van de monstername. De monsters worden geanalyseerd conform de ontheffing die RVO aan de deelnemers zal verstrekken. De labs sturen de analyseresultaten naar Kiwa VERIN, die het nieuwe voortschrijdend gemiddelde uitrekent welke naar de deelnemer en RVO wordt verzonden. Naast de onaangekondigde monsternames worden deelnemende bedrijven tevens bezocht voor een audit, zowel jaarlijks op afspraak als onaangekondigd. Wanneer een deelnemer niet in staat blijkt continue waardes te produceren, zal de deelname aan Fertigarant eindigen. Op dit moment zijn voor monstername en analyse afspraken gemaakt met Dumea te Wijhe, Eurofins Agro te Wageningen en Roba Lab te Deurne.
Stichting Mest Afzet Controle

Stichting Mestafzetcontrole
Nijverheidsstraat 13
3861 RJ Nijkerk
info@fertigarant.eu
Fertigarant